fbpx

Our Program

ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ?

ကၽြန္ေတာ္တို႔ GETC သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားရွိပါသည္။ သင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အဂၤလိပ္စာ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္ေတာ္သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ သင္ရိုးႏွင့္ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမီ စီစဥ္ထားပါသည္။


ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိပါသလဲ?

ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္ GETC မွ ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထားရွိ၍ သင္ၾကားပါမည္။

 • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ေစရန္။
 • မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံသည့္ စြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္။
 • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူရေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ျပည္တြင္းျပည္္ပသင္တန္း၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား မတက္မီ လိုအပ္ေသာ အဂၤလိပ္စာ အေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္။
 • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတဆင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္။
 • ျမန္မာ့လူ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္မည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္။

သင္ရိုးႏွင့္သင္ၾကားမႈကို ဘယ္လိုစီစဥ္ထားသလဲ?

 • ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ Cambridge University Press, Oxford University Press, Macmillan Publisher မွထုတ္ေသာ Course Book မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါမည္။
 • သင္ၾကားမႈတြင္ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားေရးနည္းကို အေျခခံ၍ Cambridge တကၠသိုလ္၏ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္အတိုင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။
 • ဆန္းစစ္ေဝဖန္စဥ္းစားမႈကို အားေပးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါမည္။
 • အေရးအသားႏွင့္ ေလ့လာမႈစြမ္းရည္မ်ားကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေစရန္ သင္ၾကားေပးပါမည္။
 • လူငယ္တစ္ဦးစီ၏ အရည္အခ်င္းအလိုက္ တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္မည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးပါမည္။

အဆင့္မ်ားကို ဘယ္လို ခြဲထားပါသလဲ?

သင္တန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ Level ၃ ခုမွ ၆ ခု အထိ ခြဲထားပါသည္။ Level တစ္ခုကို နာရီေပါင္း ၆၅ နာရီမွ ၃၆၀ နာရီၾကာ သင္ယူရပါသည္။


တိုးတက္မႈ ဘယ္လိုအကဲ ျဖတ္သလဲ?

ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား အမွန္တကယ္ေျပာဆို၊ ေရးသားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ အတန္းတြင္းပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ စာေမးပြဲရလဒ္အေပၚ အေျခခံပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သည့္ေန႔ မွစ၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တိုးတက္မႈ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးသြားပါမည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုး၍ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္ မွီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို certificate ထုတ္ေပးသြားပါမည္။ (မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိသားသမီး၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတန္းပိုင္ဆရာ/မ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။)


မည္သည္႔ဘြဲ႔ရ ဆရာမ်ားႏွင္႔ သင္ၾကားေပးပါသလဲ

ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ မဟာဘြဲ႕ေတြအျပင္ Dip in ELTM, Dip in TEFL, Dip in TESOL, CELTA အစရွိသည္႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ အဂ္လိပ္ ဘာသာဆရာအျဖစ္ သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ ရရွိထားသည္႔ အေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔ အရည္အခ်င္း ျပည္႔ဝေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားမွ သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ?

GETC သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေရးဆြဲထားေသာ တမူထူးျခားသည့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္သည္ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ယူေနေသာ အသက္ ၅ ႏွစ္ မွ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။


ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထားရွိပါသလဲ?

 • အဂၤလိပ္စာအေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္။
 • မိမိ ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ အသံထြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ေျပာရဲ ဆိုရဲ ရွိလာေစရန္။
 • ေက်ာင္းစာမ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမ်ားမွမ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေစရန္။
 • Cambridge ESOL Exam မ်ားကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရာတြင္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္။
 • အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေလ့လာမႈမွ တစ္ဆင့္ ကိုယ္က်င့္ တရားႏွင့္ စာရိတၱ၊ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ ဗဟုသုတစသည္တို႔ တိုးပြားလာေစရန္။
 • ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား ကမၻာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ား ရရွိလာေစရန္။

သင္ရိုးႏွင့္သင္ၾကားမႈကို ဘယ္လိုစီစဥ္ထားသလဲ?

 • အာရွကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အထူးျပဳေရးဆြဲထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ အဓိကသင္ရိုး စာအုပ္အျပင္၊ ျဖည့္စြက္ online သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါမည္။ (မိဘမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ Grammar ကို Vocabulary ႏွင့္ တြဲဖက္၍ အထူးျပဳသင္ၾကားေပးသြားပါမည္။)
 • ယခုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနေသာ Thinking Skill, Presentation Skill, Public Speaking Skill ႏွင့္ EQ Development မ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးပါမည္။
 • ဗဟုသုတတိုးပြားေစမည့္ အျခားဘာသာရပ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို သိနားလည္ေစမည့္ Teamwork Project မ်ား ပါဝင္ပါမည္။
 • သင္ၾကားမႈတြင္ ကေလးဗဟိုျပဳ ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားေရးနည္း (Child-Centred Approach) ကို အေျခခံ၍ ကေလးငယ္မ်ား အသက္အရြယ္လိုက္ စိတ္ဝင္စားမႈျဖစ္ေစမည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚသင္ၾကား ေရး နည္းစနစ္ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳထားပါသည္။
 • ကေလးငယ္တစ္ဦးစီ၏ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ား ထြက္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာ သံုးတတ္ေစရန္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္လိုအပ္မည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးပါမည္။

မည္သည္႔ဘြဲရဆရာမ်ားႏွင္႔ သင္ၾကားေပးပါသလဲ?

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ မဟာဘြဲ႕ေတြအျပင္ TKT,Dip in ELTM,Dip in TEFl/TEYL, Dip in TESOL, CELTYL အစရွိသည္႔ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အဂ္လိပ္ဘာသာဆရာျဖစ္ သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ ရရွိထားသည္႔ အေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔ အရည္အခ်င္းျပည္႔ဝေသာ ဆရာ ၊ ဆရာမမ်ား မွ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။


အဆင့္မ်ားကိုဘယ္လိုခြဲထားပါသလဲ?

Level တစ္ခုကို Semester သံုးခုခြဲထားၿပီး သင္တန္းကာလ ၉ လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ Semester တစ္ခုစီတြင္ နာရီေပါင္း (၆၀) ၾကာသင္ယူရပါမည္။

Age Level Cambridge ESOL Exam
6-7 Beginner Starters
7-10 Foundation(F-1,2,3,4,5,6) Starters, Movers, Flyers
11-15 Step up (S-1,2,3,4) Flyers, KET, PET

သင္ခန္းစာမ်ားကို ဘယ္လိုအကဲျဖတ္ပါသလဲ?

ကေလးငယ္မ်ား အမွန္တကယ္ေျပာဆို၊ ေရးသား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ အတန္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ စာေမးပြဲရလဒ္အေပၚ အေျခခံပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သည့္ ေန႔မွစ၍ ကေလးငယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈကို learning portfolios တြင္ မွတ္တမ္းတင္ ထားမည္ျဖစ္ၿပီး သံုးလတစ္ႀကိမ္ semester တစ္ခုၿပီးတိုင္း မိဘမ်ားထံသို႔ တိုးတက္မႈမွတ္တမ္း တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မွီေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို certificate ထုတ္ေပးသြားမည္။ (မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိသားသမီးမ်ား၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတန္းပိုင္ ဆရာမ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။)

Inquiry Form

သင္တန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိလိုသူမ်ားအတြက္ အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားအား ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ေပးပါ။ Customer Service Team မွ ျပန္လည္ ဆက္သြက္၍ သင္တန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ရွင္းျပ ေပးပါမည္။